Yenilikçi Oyun Bavulu ile Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim Destek Projesi

T.C. İstanbul Kalkınma Ajansının, “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı” kapsamında fonlanan Yenilikçi Oyun Bavulu ile Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim Destek Projesi öğretmen ve öğrencilerin oyun temelli yaklaşımlar kullanılarak iyi olma hâllerinin artırılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Proje süresince uzaktan eğitim, tasarım beceri atölyeleri, sınıf, okul-okul dışı öğrenme ortamlarında oyun temelli uygulamalar ve zor şartlarda/zamanlarda oyunun kullanımı çevrim içi eğitim kursu gibi başlıklar ile projemizin hedef grubu olan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren öğretmenlerimizin ülkemizde eğitimcilerin de yararlanabileceği bir eğitim içeriği oluşturmak birincil hedefler arasındadır. Proje uygulayıcısı olarak Üsküdar ilçemizde okul öncesi düzeyde 25 öğretmen, ilkokul düzeyinde 50 öğretmen ve ortaokul düzeyinde 50 öğretmen olmak üzere toplam 125 öğretmenin projeye dâhil edilmesi planlanmaktadır. Yenilikçi Oyun Bavulu ile Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim Destek Projesinin yürütücü kurumu Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, proje ortağı ise Üsküdar Kaymakamlığı ve Maltepe Üniversitesidir.

 

Projenin çıkış noktası, COVID-19 pandemisi kapsamında önlemlerin alındığı dönemde Üsküdar ilçesinde görev yapan okul idarecileri ve öğretmenleri ile yapılan görüşme ve anket çalışmalarına dayanmaktadır. Görüşme ve anketlerde, öğretmenler eğitimlerinde etkileşimli atölye çalışmalarının gerekliliğinden, okullarda bulunan tasarım beceri atölyelerinin daha etkin, verimli kullanılabilmesinden, öğretmenlerin motivasyon ve öz farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimlere daha fazla yer verilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. 

Öğretmenlerin mesleki, kişisel gelişimi ve öğrencilerine etkili bir öğrenme deneyimi sunabilmeleri için öncelikle “kendi ihtiyaçlarının kapsanması gerektiği”; “kapsanmış” hisseden öğretmenlerin ise “öğrencilerini kapsayabileceği”  bilgiler ışığında düşünülmektedir. Bu amaçla fiziksel, sosyal-duygusal, zihinsel olarak çocuğun iyi olma hâlini artırmak amacıyla yaşadığı çevrede çocuk dostu ortamların tasarlanması ve oyun temelli yaklaşımların benimsenmesi projemizin bir diğer çıkış noktasıdır. 

Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek minvalinde Oyun Kurucu Öğretmen, Psikomotrosity ve Tasarımcı Öğretmen eğitimleri planlanmıştır. Oyun Kurucu Öğretmen eğitimlerimiz Mayıs 2022 tarihinde başlamış ve bu kapsamda 125 öğretmenimize oyun temelli öğrenmeye giriş (uzaktan eğitimde, sınıfta, tasarım beceri atölyelerinde, müzelerde, tarihi mekânlarda, doğa, çiftlik gibi ortamlarda oyun ve materyali tasarlama, uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik eğitim); oyun becerilerinin sınıf etkinliklerinde kullanımı, fiziksel oyun tasarımına dair eğitimler uygulanmıştır. 

Oyun kurucu öğretmen eğitimlerinin tamamlayıcısı niteliği taşıyan, beden ve hareket yoluyla öğrenme, çocuklar ile güvene dayalı ilişki kurabilme, çocuklara bedenen, zihnen ve sosyal-duygusal iyi olma hâllerini artıracak çocuk dostu ortamlar oluşturabilme gibi becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Psikomotrisite eğitimleri verilmiştir. Psikomotorisite temel eğitimi, çocukların/gençlerin sağlık, özgüven, beden farkındalığı ve sosyal becerilerini geliştirmek üzere uygulamacılara beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Psikomotorisite fiziksel olarak sağlıklı ve anlamlı bir yaşam sürebilmek için insanın çok çeşitli şekillerde dışavurumlarının bireysel, diyaloğa dayalı, yaratıcı boyutlarını içermektedir. Psikomotorisite temel eğitimi, kuramsal temellerin özgün bileşimi ile çeşitli pratik öneriler ve egzersizlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında, Haziran 2022 ve Eylül 2022 tarihlerinde, 45 saatlik, Prof. Dr. Amara Eckert ve Maltepe Üniversitesi akademisyenlerinin mentörlüğünde 150 öğretmenimize katılımcı sertifikalı psikomotorisite eğitimi verilmiştir. Katılımcıların eğitim sırasında edindikleri bilgi ve deneyimleri nasıl kullanılacaklarına dair bilgi sahibi olmaları ve çalıştıkları gurubun (okul öncesi-ilkokul-ortaokul) özel ihtiyaçlarına psikomotor temelli destek vermek üzere güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Elbette öğretmenin psikomotor odaklı yaklaşımı uygulaması ve sürdürebilmesi için öncelikle bunu kendi üzerinde ve sürekli olarak uygulaması, yönteme dair bir algı ve yaşayış biçimi geliştirmesi gereklidir. Hâlihazırda tüm eğitimler, bu mahiyette öğretmenleri beslemeye ve desteklemeye yöneliktir.  Özellikle okul öncesi dönemde ilk güvenli ortamı olan evinden ve ebeveynlerinden ayrılarak bireyselleşme çabası içinde olan çocuklar için psikomotor odaklı yaklaşım, öğretmen-öğrenci ilişkisini temelden güvenli bir bağla oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Psikomotorisite, deneyimle öğrenilen ve öğretilen/aktarılan bir kavramdır.

Yenilikçi Oyun Bavulu projesinin üçüncü ayağını oluşturan Tasarımcı Öğretmen eğitimlerinde ise öğretmenlerimizin oyun temelli eğitim ve psikomotrosity eğitimlerinde kazanılan beceri ve bilgilerin sınıf uygulamalarındaki etkili ders tasarımlarına aktarmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla öğretmenlerimizin çevirim içi ve yüz yüze olmak üzere, yenilikçi yöntem, teknikler ve ölçme-değerlendirme eğitimleri ile güçlendirilmeleri amaçlanmıştır. Katılımcıların oyun temelli beceri atölyelerini kullanarak farklı ve yenilikçi eğitim metotları ile ilgili kendilerini geliştirmeleri, okul dışı ortamlarda da oyun temelli etkili öğrenme deneyimleri ve materyalleri tasarlamaları sağlanmış olacaktır. Nihayetinde eğitim kapsamında verilmiş olan öğretmen ve ders tasarımlarının uygulandığı sınıflarda bulunan öğrencilerin iyi olma hâlleri üzerindeki etkisi üniversite tarafından yapılacak bilimsel test ve analizlerle takip edilecek ve sonuçlar raporlanacaktır.

Proje, çocuklar ve gençlerde çok boyutlu, disiplinlerarası düşünme kabiliyetini geliştirecek, girişimci olma kültürünü yaygınlaştıracak ve özgün yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak, bu konulardaki farkındalıklarını artıracak ve içselleştirmelerini sağlayacak faaliyetlerin, etkinliklerin yürütülmesi hedefine katkı sağlayacaktır. 

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde başarı ile yürüttüğümüz Yenilikçi Oyun Bavulu projesi dolayısıyla, eğitim alanında bir ilk olmanın heyecanını paylaşıyoruz. Bu heyecandan mülhem kazanmış olduğumuz dinamizm ile proje hedeflerine giden yolda, ülkemizde henüz eğitim başlığında uygulamaları olmayan Psikomotrosity eğitimleri gibi yenilikçi ve öncü uygulamaların yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaştırılmasında lider bir pozisyon almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Yenilikçi Oyun Bavulu ile Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim Destek Projesi aktif proje dönemi boyunca, öğretmen-öğrencilerimizi oyun temelli öğrenme araçlarını kendi kendine tasarlamaya, üretmeye ve yeni nesil öğrenme becerilerini kullanmaya teşvik eden paylaşım çemberlerinin kurulmasına, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminde önemli bir rol oynayan öğrenme topluluklarının geliştirilmesine katkı sağlamaya emin adımlarla devam edecektir.